bierzmowanie

Katechizm bierzmowanych – cześć 1

O OBJAWIENIU BOŻYM

 1. W czym zawiera się wszystko, co Bóg objawił?

To, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie św. i tradycji.

 1. Co to jest Pismo św.?

Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, Który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

 1. Kto jest autorem Pisma św.?

Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym – ludzie przez Ducha św. natchnieni.

 1. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo św.?

Pismo św. dzieli się na Stary Testament – 45 ksiąg oraz Nowy Testament – 27 ksiąg, razem 72 księgi

 1. Co jest myślą przewodnią Pisma św.?

Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości.

 1. Które z wszystkich ksiąg Pisma św. są najważniejsze?

Najważniejsze są cztery Ewangelie św., które opisują naukę i życie Pana Jezusa.

 1. Jak inaczej nazywamy Ewangelię?

Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego. Sens życia.

 1. Kto napisał cztery Ewangelie święte?

Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan.

 1. Wymień księgi Pisma św. Nowego Testamentu?
 • 4 Ewangelie,
 • Dzieje Apostolskie św. Łukasza,
 • 14 listów św. Pawła,
 • 7 listów innych Apostołów
 • Apokalipsa, czyli Objawienie św. Jana.
 1. Co to jest tradycja?

Tradycja, czyli Podanie Ustne jest to zbiór Objawionych Prawd Bożych, niespisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki przekazuje i do wierzenia podaje.

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY

 1. Jakie znasz krótkie streszczenie najważniejszych prawd wiary?

Wierzę w Boga Ojca, czyli Skład Apostolski, zawierający 12 artykułów a także 6 prawd wiary.

 1. Powiedz Skład Apostolski.

Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, – i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, – który się począł z Ducha św. narodził się z Maryi Panny, – umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; – zstąpił do Piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, – wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, – stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, – Wierzę w Ducha Świętego, – święty Kościół powszechny, Świętych Obcowanie, – grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, – żywot wieczny. Amen

 1. Powiedz sześć prawd wiary.
 • – Jest jeden Bóg
 • – Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze
 • – Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty
 • – Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia
 • – Dusza ludzka jest nieśmiertelna
 • – Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna
 1. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy:

 • z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie,
 • z przekonania wszystkich ludów,
 • z własnego sumienia,
 • z Objawienia Bożego.
 1. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. (To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec)

 1. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym?

Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym tzn., że posiada wszystkie możliwe doskonałości.

 1. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem?

Pan Bóg jest Duchem, tzn., że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę.

 1. Co to jest Trójca Święta?

Jednego Boga w trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

 1. Dlaczego trzy osoby Boskie są jednym Bogiem?

Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.

 1. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?

Pan Bóg jest:

 • wieczny – zawsze był, jest i będzie
 • wszechmocny – wszystko może czynić, co chce
 • niezmienny – zawsze jest ten sam
 • najmędrszy – wszystko, co robi jest mądre i dobre
 • święty – złego nie chce, grzechem się brzydzi
 • najsprawiedliwszy – za dobre wynagradza i za złe karze
 • najmiłosierniejszy – pragnie zbawienia wszystkich ludzi
 1. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat.

 1. Po co Pan Bóg stworzył cały świat?
 • Dla chwały swojej,
 • dla dobra i szczęścia stworzeń.
 1. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?

Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.

 1. Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

 1. Kto to jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

 1. Co człowiek ma dzięki duszy?

Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz wolną wolę dzięki, której może wybierać między dobrem a złem.

 1. Po co Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił kochał i służył mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

 1. Jakie dary od Boga otrzymali pierwsi rodzice, Adam i Ewa?

Pierwsi rodzice otrzymali od Boga łaskę uświęcającą, udział w życiu samego Boga i dary pozanaturalne: bystry rozum, wolę skłonną do dobrego, nieśmiertelność.

 1. Jakimi byli pierwsi ludzie, gdy ich Pan Bóg stworzył?

Pierwsi ludzie byli dziećmi Bożymi, dobrymi i szczęśliwymi.

 1. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?

Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym.

 1. Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?

Nazywamy go także grzechem dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na dzieci.

 1. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.

 1. Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście?

Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im Zbawiciela.

 1. W jaki sposób Pan Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela?

Na przyjście Zbawiciela Pan Bóg przygotował ludzi:

 • przez wybrany naród izraelski
 • przez proroctwa mesjańskie
 • przez figury mesjańskie.
 1. Co to są proroctwa mesjańskie?

Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu.

 1. Co to są figury mesjańskie?

Figury mesjańskie są to osoby, rzeczy lub zdarzenia ze Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu.

 1. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?

Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.

 1. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 1. Co znaczy imię Jezus Chrystus?

Jezus – Zbawiciel; Chrystus – Mesjasz; Pomazaniec Pański.

 1. Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Jezusa Chrystusa?

Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec; Matką – Najświętsza Maryja Panna; Opiekunem – św. Józef.

 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy gdyż:

 • powiedział o tym Bóg Ojciec,
 • zaświadczyli to Apostołowie,
 • wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus,
 • swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.
 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

O tym, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem mówią nam:

 • Ewangelia św. (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł),
 • historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz).
 1. Gdzie i Kiedy narodził się Jezus Chrystus?

Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Heroda.

 1. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa

Ofiarowanie Jezusa w świątyni 40-go dnia po narodzeniu. Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu, ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda. Pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia. Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela, trzy lata publicznej działalności. Powołanie 12 Apostołów.

Ustanowienie Kościoła św. Wybór św. Piotra na swego następcę. Śmierć na krzyżu na Górze Kalwaryjskiej w Wielki Piątek o godz. 15-tej. Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę, Wniebowstąpienie 40-go dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej.

 1. Co to jest cud?

Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.

 1. Wymień kilka cudów Pana Jezusa.
 • Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej,
 • Rozmnożenie chleba,
 • Uzdrowienie paralityka,
 • Wskrzeszenie Łazarza,
 • Zmartwychwstanie.
 1. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.
 • o synu marnotrawnym,
 • o miłosiernym samarytaninie,
 • o Dobrym Pasterzu,
 • o robotnikach w winnicy,
 • o talentach,
 • o pszenicy i kąkolu.
 1. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?

Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości:

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie samego. Przykazanie to objawił już Pan Bóg w Starym Testamencie.


Katechizm bierzmowanych – cześć 2

obowiązuje do końca 1 semestru


O KOŚCIELE ŚWIĘTYM

 

 1. Co to jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.

 1. Kto założył Kościół katolicki?

Kościół katolicki założył Pan Jezus – gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

 1. Kto obecnie jest głową Kościoła?

Niewidzialną Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Widzialną Głową Kościoła jest Następca św. Piotra, czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek.

 1. Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności.

 1. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi św.?

Jezus dał Kościołowi św. potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.

 1. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki, czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?

Kościół jest jeden ponieważ:

 1.  ma jednego najwyższego pasterza
 2. głosi jedną i tę samą naukę
 3. udziela wszędzie tych samych sakramentów św.
 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?

Kościół jest święty ponieważ:

 1.  głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa
 2.  sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy św. i udziela sakramentów św.
 3.  wychował i wychowuje zastępy świętych.
 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?

Kościół jest powszechny ponieważ:

 1.  jest przeznaczony dla wszystkich ludzi
 2. rozszerza się po całej ziemi
 3. trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do końca świata
 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?

Kościół jest apostolski ponieważ:

 1. uczy tego samego co apostołowie
 2.  udziela tych samych sakramentów co oni
 3. biskupi są prawowitymi następcami apostołów.
 1. Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół?

Pan Jezus ożywia swój Kościół św. przez Ducha św.

 1. Kim jest Duch Święty?

Duch św. jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 1. Kiedy Duch św. zstąpił na Apostołów?

Duch św. zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, 50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

 1. Kiedy Duch św. zstępuje na nas?

Duch św. zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

 1. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?

Biskupi są następcami apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów.

Zjednoczeni z Ojcem świętym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.

 1. Co to jest diecezja?

Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup – ordynariusz.

Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie.

Kilka diecezji twarzy metropolię – kilka metropolii tworzy prowincję kościelną (np. Polska).

 1. Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej patronem i biskupem?

Nasza diecezja nazywa się łódzka. Jej patronem jest św. Józef. Arcybiskupem Metropolitą jest Grzegorz Ryś.

 1. Jak nazywa się proboszcz mojej parafii i pod jakim wezwaniem jest moja parafia?

Proboszcz mojej parafii nazywa się: Antoni Pietras / w innej parafii inne nazwisko/

Parafia i kościół jest pod wezwaniem: Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy /lub inna/

 1. Co to jest świętych obcowanie?

Świętych obcowanie Jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie (kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).

 1. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:

 1.  Matką Boga – Jezusa Chrystusa
 2. Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia
 3. Wniebowzięta – z duszą i całym ciałem
 4. Królową Polski
 1. Wymień kilka najważniejszych świąt Matki Bożej?

Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 II;

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego -25III;

Królowej Polski – 3 V;

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 VIII;

Matki Boskiej Częstochowskiej – 26 VIII;

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – 8 XII.

 1. Wymień kilku polskich świętych:

1) Św. Stanisław biskup i męczennik (Wawel)

3) Św. Jacek (kościół OO.Dominikanów w Krakowie)

4) Św. Stanisław Kostka (spoczywa w Rzymie)

5) Św. Maksymilian Maria Kolbe

6) Św. Królowa Jadwiga (Wawel)

7) Św. Brat Albert

8) Św. Rafał Kalinowski

9) Św. Urszula Ledóchowska

10) Św. Jan Paweł II

 1. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

Ostatecznymi rzeczami człowieka są:

śmieć, sąd Boży, niebo albo piekło .

 1. Co to jest śmierć?

Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef.

Dobra śmierć – to śmierć w łasce uświęcającej.

 1. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał – sąd ostateczny nad całą ludzkością.

 1. Co to jest czyściec?

Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.

 1. Co to jest niebo?

Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

 1. Co to jest piekło?

Piekło jest to stan wiecznej kary.


Katechizm bierzmowanych – cześć 3

** Należy zaliczyć do Świąt Wielkanocnych


O MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

 1. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który pomaga rozpoznać, czy uczynek jest dobry,  czy jest zły.

 

 1. Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne, gdy postępuje wbrew woli Bożej.

 

 1. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmiertelny) i lekki.

 

 1. Na czym polega grzech ciężki?

Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie czyli z poznaniem złego i z własnej woli.

 

 1. Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 

 1. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?
 2. Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej,
 3. sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło),
 4. grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej,
 5. lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych,
 6. przygłusza głos sumienia.

 

 1. Jakie są źródła grzechu?

Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie, czyli to, co się sprzeciwia Panu Bogu.

 

 1. Wymień siedem grzechów głównych?

1) pycha

2) chciwość

3) nieczystość

4) zazdrość

5) nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6) gniew

7) lenistwo

 

 1. Co to są grzechy cudze?

Grzechy cudze popełniamy, wtedy, gdy pomagamy bliźniemu w popełnieniu grzechu.

 

 1. Co to jest nałóg?

Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

 

 1. Co to jest cnota?

Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

 

 1. Jakie są cnoty Boskie?

Cnoty Boskie to: wiara, nadzieja i miłość.

 

 1. Wymień uczynki miłosierdzia co do duszy:

1) grzeszących upominać

2) nieumiejętnych pouczać

3) wątpiącym dobrze radzić

4) strapionych pocieszać

5) krzywdy cierpliwie znosić

6) urazy chętnie darować

7) modlić się za żywych i umarłych.

 

 1. Wymień uczynki miłosierdzia co do ciała:

1) łaknących nakarmić

2) pragnących napoić

3) nagich przyodziać

4) podróżnych w dom przyjąć

5) więźniów pocieszać

6) chorych nawiedzać

7) umarłych grzebać

 

 Co to znaczy wierzyć Panu Bogu?

Wierzyć Panu Bogu to znaczy: uznawać za prawdę to, co Bóg objawił i czego naucza nas przez Kościół święty.

 

 1. Jaka powinna być nasza wiara?

Nasza wiara powinna być: powszechna, mocna, stała, żywa.

 

 1. Co to znaczy ufać Panu Bogu?

Ufać Panu Bogu to znaczy spodziewać się z całą pewnością, że Pan Bóg odpuści nam grzechy i da łaski potrzebne do zbawienia

 

 1. Co znaczy miłować Pana Boga?

Miłować Pana Boga to znaczy cenić Pana Boga ponad wszystko na świecie i chętnie spełniać Jego wolę. Najpewniejszą oznaką miłości Boga jest miłość bliźnich.

 

 1. Co znaczy czcić Pana Boga?

Czcić Pana Boga to znaczy całym swoim postępowaniem, a szczególnie modlitwą okazywać, że Pan Bóg jest moim najwyższym Panem.

 

 1. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.

 

 1. W jakim celu winniśmy się modlić?

W tym celu winniśmy się modlić, aby Pana Boga uwielbiać, aby Mu dziękować, aby Go przepraszać, aby Go prosić.

 

 1. Jak trzeba się modlić?

Modlić należy się pobożnie, pokornie, wytrwale, z ufnością i poddaniem się woli Bożej.

 

 1. Co to jest modlitwa pańska ?

Modlitwa Pańska – to modlitwa „Ojcze nasz”, której nauczył nas Pan Jezus.

 

 1. Co to jest pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli?

Jest to modlitwa „Zdrowaś Maryjo”. Dzieli się na słowa Archanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa Kościoła św.

 

 1. Powiedz modlitwę „Anioł Pański”. Na jaką pamiątkę odmawiamy tę modlitwę?

Anioł Pański odmawiamy na pamiątkę tej chwili, w której Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 

 1. Wymień dziesięć przykazań Bożych:

1) Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

2) Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie

3) Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

4) Czcij ojca twego i matkę twoją

5) Nie zabijaj

6) Nie cudzołóż

7) Nie kradnij

8) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu

9) Nie pożądaj żony bliźniego twego

10)Nie pożądaj żadnej rzecz bliźniego twego.

 

 1. Kto nadał ludziom 10 przykazań Bożych?

10 przykazań Bożych nadał ludziom Pan Bóg przez Mojżesza, a Pan Jezus w Nowym Testamencie te przykazania potwierdził.

 

 

 1. Co Bóg nakazuje w I przykazaniu?

1) wierzyć Panu Bogu

2) zaufać Panu Bogu

3) miłować Pana Boga

4) czcić Pana Boga

 

 

 1. Co Pan Bóg nakazuje w II Przykazaniu?

W II przykazaniu Pan Bóg nakazuje: czcić i z szacunkiem wymawiać Imię Boże.

 

 1. Co Pan Bóg nakazuje w III Przykazaniu?

W III przykazaniu Pan Bóg Nakazuje: święcić dzień święty przez udział we Mszy św. i spoczynek świąteczny.

 

 1. Co Pan Bóg nakazuje w IV Przykazaniu?

W IV przykazaniu Pan Bóg nakazuje: szanować, Miłować i słuchać rodziców, przełożonych i starszych.

 

 1. Co Pan Bóg nakazuje w V Przykazaniu?

W V przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dbać o życie zdrowie duszy u siebie i u bliźnich.

 

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VI i IX Przykazaniu?

W VI i IX przykazaniu Pan Bóg nakazuje: być czystym i wstydliwym w myślach, słowach i uczynkach.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VII i X Przykazaniu?

W VII i X przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dobrze używać swojej własności, a cudzej nie ruszać.

 

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VIII Przykazaniu?

W VIII przykazaniu Pan Bóg nakazuje: miłować prawdę i szanować dobre imię bliźniego.

 

 1. Powiedz przykazań Kościelnych

 

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac             niekoniecznych
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach                pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

 

 1. W jakim celu Kościół nakazuje post?

Abyśmy pokutowali za grzechy, abyśmy wyrabiali w sobie silną wolę.

 

 1. Jakie znasz rodzaje postów?

Co do jakości (od mięsa) i co do ilości (3 razy dziennie).


Katechizm bierzmowanych – cześć 4

O LASCE I SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH


 

124. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?

Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Otrzymujemy ją tylko przez Niego.

 

125. Jakie są rodzaje laski Bożej

Rozróżniamy: – łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

 

126. Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie, nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

 

127. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy, łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?

Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie św., a możemy ją utracić przez grzech ciężki.

 

128. Przez co możemy odzyskać laskę uświęcającą?

Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez spowiedź św.

 129. Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

 

130. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).

 

131. Jak dzielimy sakramenty św.?

Sakramenty św. dzielimy na: dla żywych na duszy i dla umarłych na duszy,

 

132. Które sakramenty są dla żywych, a które dla umarłych na duszy?

Dla żywych na duszy są te sakramenty, które możemy przyjmować tylko wtedy, gdy mamy łaskę uświęcającą. Są to: bierzmowanie, Najśw. Sakrament, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo.

Sakramenty dla umarłych na duszy to te, które dają lub przywracają łaskę uświęcającą. Są to: chrzest i pokuta.

 

133. Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo.

 

134. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny,  (pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów).

 

 

135. Kto może udzielić chrztu św.?

Chrztu św. uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek.

 

136. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?

Wzbudzić intencję, że chcę ochrzcić,  polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną i wypowiedzieć równocześnie słowa: „NN ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

 

137. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

138.

 

139. Jakich łask udziela bierzmowanie?

l) pomnaża łaskę uświęcającą,

2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego,

3) daje 7 darów Ducha Świętego,

4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

 

140. Wymień 7 darów Ducha Świętego.

l) Dar mądrości.

2) Dar rozumu.

3) Dar rady.

4) Dar męstwa.

5) Dar umiejętności.

6) Dar pobożności.

7) Dar bojaźni Bożej.

 

141. Co to znaczy bronić swojej wiary?

a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty,

b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć,

c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.

 

142. Co to znaczy żyć według wiary?

a) zachować na co dzień przykazania,

b) spełniać solidnie swoje obowiązki,

c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.,

d) wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.

 

143. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.,

b) częstą spowiedź i Komunię św.,

d) przez czytanie Pisma św.

e) przez życie na co dzień wiarą.

 

144. Przez co Człowiek może utracić wiarę?

a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji),

b) opuszczanie modlitwy, Mszy św.,

c) lekceważenie przykazań Bożych.

 

 145. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 

146. Kiedy ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek.

 

149. Kiedy dobrze uczestniczmy we Mszy św.?

Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem. W pełni uczestniczymy wówczas, gdy w czasie Mszy św. przyjmujemy Komunię świętą.

 

150. Co to jest Komunia św.?

Komunia św. jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod Postaciami chleba i wina.

 

151. Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię św.?

Komunię św. możemy często przyjmować, gdy:

a) mamy łaskę uświęcającą

b) czystą intencję (chęć zjednoczenia z Panem Jezusem),

c) zachowamy post eucharystyczny l godzinę.

 

152. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii św.?

a) pomnaża łaskę uświęcającą

b) gładzi grzechy lekkie,

c) pomaga walczyć z grzechem i jest zadatkiem zmartwychwstania.

 

 153. Co to jest sakrament pokuty?

Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po chrzcie św. popełnione

 

156. Co to jest namaszczenie chorych?

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, – niekiedy przywrócenie zdrowia.

 

157. Kiedy należy przyjmować sakrament namaszczenia chorych?

Namaszczenie chorych należy przyjmować w każdej poważnej chorobie (nie można przyjęcia tego sakramentu odkładać na ostatnie chwile życia).